Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

RI3M039 - Merksem, rioleringswerken Laaglandlaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Tanja De Landsheer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371822

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Posthofbrug 2-4 bus 1,BE-2600 Antwerpen
Contactpersoon: Dhr. Bert Van den Zegel
Tel: +32 25886171
E-mail: bert.vandenzegel@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobegium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RI3M039 - Merksem, rioleringswerken Laaglandlaan 
Referentienummer: AQFINFRA-RI3M039-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
RI3M039 - Merksem, riolerings- en bestratingswerken Laaglandlaan
(voor meer details : zie bestek 'technisch bepalingen')
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Merksem
II.2.4. Beschrijving
RI3M039 - Merksem, rioleringswerken Laaglandlaan (voor meer details : zie bestek 'technisch bepalingen') 
II.2.7. Looptijd
110 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
De opdracht wordt ondergebracht in categorie C (wegenbouwkundige werken). Voor zover het bedrag van de inschrijving lager ligt dan 900.000 euro exclusief btw, is een erkenning vereist in categorie C, klasse 4 of hoger. Indien het bedrag van de inschrijving hoger ligt dan het genoemde bedrag, dan is een erkenning vereist in categorie C, klasse 5 of hoger.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-08 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-08
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbare procedure.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 110 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-07