Gemeente Schelle

Uitnodiging tot indienen offerte - Bebloeming vanaf 2020 : aankoop en onderhoud - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Schelle
Postadres: Fabiolalaan 55,BE-2627 Schelle
Contactpersoon: Mevrouw Gerda Andries
Tel: +32 38719820
Fax: +32 38703605
E-mail: ow@schelle.be
Internetadres(sen): www.schelle.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Bebloeming vanaf 2020 : aankoop en onderhoud - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: GROEN-B-2020-02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van planten (levering, plaatsing van bloemenmanden en bloembakken opgeplant met 1-jarige planten) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Schelle, Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-28
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-06-15
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Onderhoud van de planten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Schelle, Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-16
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-10-29
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.3. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. 1
2. 1
3. 1

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een technische fiche van de bestrijdingsmiddelen (POCER-indicator), die hij zal aanwenden tot bestrijding van plantenziekten2. Een beschrijving (samenstelling bloembakken en -manden) en foto's van de te leveren producten

Eventuele minimumeisen:
2. 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-04 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-01


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van state
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-09