Agentschap Facilitair Bedrijf

Catégorie : Attribution | Date de publication: 11/08/2022

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2021/HFB/OP/87249 - Raamovereenkomst voor vervangingsopdrachten Schoonmaak - Vlaamse overheid.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455091  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455091

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2021/HFB/OP/87249 – Raamovereenkomst voor vervangingsopdrachten Schoonmaak – Vlaamse overheid.  
Referentienummer:   HFB-2021/HFB/OP/87249_b-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90919200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
2021/HFB/OP/87249 – Raamovereenkomst voor vervangingsopdrachten
Schoonmaak – Vlaamse overheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3246756.94  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Provincie Oost- en West-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23, BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   Provincie Oost- en West-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor vervangingsopdrachten   Schoonmaak, Vlaamse overheid  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Provincie Antwerpen en Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Provincie Antwerpen en Limburg
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor vervangingsopdrachten   Schoonmaak, Vlaamse overheid  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Provincie Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Provincie Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor vervangingsopdrachten   Schoonmaak, Vlaamse overheid  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 031-079901

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Provincie Oost- en West-Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Ariel Facilitaire Diensten nv
Postadres:   Diestersesteenweg 56, BE- 3583  Beringen
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   CLEANING MASTERS nv
Postadres:   Westkaai 11, BE- 2170  Antwerpen
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Provincie Antwerpen en Limburg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Ariel Facilitaire Diensten nv
Postadres:   Diestersesteenweg 56, BE- 3583  Beringen
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   CLEANING MASTERS nv
Postadres:   Westkaai 11, BE- 2170  Antwerpen
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Provincie Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Ariel Facilitaire Diensten nv
Postadres:   Diestersesteenweg 56, BE- 3583  Beringen
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   CLEANING MASTERS nv
Postadres:   Westkaai 11, BE- 2170  Antwerpen
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-10

Scroll to Top