Agentschap Voor Natuur En Bos

Catégorie : Attribution | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Agentschap Voor Natuur En Bos | Leasing van 3 nieuwe landbouwtractoren met frontlift en frontaftakas en 1 landbouwtractor met gecertificeerde bosbouwbescherming
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Graaf De Ferrarisgebouw – Koning Albert II-laan 20 bus 8, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 92762032
E-mail:   els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454231

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leasing van 3 nieuwe landbouwtractoren met frontlift en frontaftakas en 1 landbouwtractor met gecertificeerde bosbouwbescherming  
Referentienummer:   ANB-TB-TOW-2022-93-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34138000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leasing van 3 nieuwe landbouwtractoren met frontlift en frontaftakas en 1 landbouwtractor met gecertificeerde bosbouwbescherming
Perceel 1: Leasing van 2 nieuwe landbouwtractoren met frontlift en frontaftakas.
Perceel 2: Leasing van 1 nieuwe landbouwtractor met frontlift en frontaftakas en voorzien van een gecertificeerde bosbouwbescherming en bodemplaat
Perceel 3: Leasing van 1 nieuwe landbouwtractor met frontlift en frontaftakas
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Leasing van 2 nieuwe landbouwtractoren met frontlift en frontaftakas.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Houthalen-Helchteren
II.2.4. Beschrijving
Leasing van 2 nieuwe landbouwtractoren met frontlift en frontaftakas.   Leveringsplaats: Centrale loods Houthalen – Europark 2021 te 3530 Houthalen – Helchteren  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Leasing van 1 nieuwe landbouwtractor met frontlift en frontaftakas en voorzien van een gecertificeerde bosbouwbescherming en bodemplaat  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zedelgem
II.2.4. Beschrijving
LLeasing van 1 nieuwe landbouwtractor met frontlift en frontaftakas en voorzien van een gecertificeerde bosbouwbescherming en bodemplaat   Leveringsplaats: Centrale loods Zedelgem – Vloethemveld 12 – 8210 Zedelgem  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Leasing van 1 nieuwe landbouwtractor met frontlift en frontaftakas.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Rijkevorsel
II.2.4. Beschrijving
Leasing van 1 nieuwe landbouwtractor met frontlift en frontaftakas.   Leveringsplaats: loods De Volharding – Nijverheidsweg 14 – 2310 Rijkevorsel  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 075-199248

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Leasing van 2 nieuwe landbouwtractoren met frontlift en frontaftakas

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   2:  Leasing van 1 nieuwe landbouwtractor met frontlift en frontaftakas en voorzien van een gecertificeerde bosbouwbescherming en bodemplaat

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   3:  Leasing van 1 nieuwe landbouwtractor met frontlift en frontaftakas

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]