Agentschap Voor Natuur En Bos

Catégorie : Attribution | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Agentschap Voor Natuur En Bos | Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de aankoop van plantgoed 2022-2023 voor het Agentschap voor Natuur en Bos.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Graaf De Ferrarisgebouw – Koning Albert II-laan 20 bus 8, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 92762032
E-mail:   els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454345

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de aankoop van plantgoed 2022-2023 voor het Agentschap voor Natuur en Bos.  
Referentienummer:   ANB–TB-TO-2022-49-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  03450000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de zin van art. 2, 20° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
CPV-classificatie:
– 03450000 boomkwekerijproducten
De opdracht bestaat uit 2 percelen:
• Perceel 1: Terreinbeheer zone West
• Perceel 2: Terreinbeheer zone Oost
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
183796.80  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Terreinbeheer zone West  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Leveren van plantgoed.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Terreinbeheer zone Oost  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Leveren van plantgoed.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 079-211561

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Terreinbeheer zone West

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Sylva BV
Nationaal identificatienummer:   BE 0412.620.875
Postadres:   ‘t Hand 10, BE- 9950  Lievegem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Boomkwekerij Schepers BV
Nationaal identificatienummer:   BE0428.919.053
Postadres:   Predikherenstraat 26, BE- 8750  Wingene
NUTS-code:   BE257
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Van Hulle B&C
Nationaal identificatienummer:   BE0446.939.772
Postadres:   Pot- en Zuidhoutstraat 10, BE- 9990  Maldegem
NUTS-code:   BE233
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Terreinbeheer zone Oost

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Boomkwekerijen A Op de Beeck BVBA
Nationaal identificatienummer:   BE0400888033
Postadres:   Lierbaan 108, BE- 2580  Putte
NUTS-code:   BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Boomkwekerij Schepers BV
Nationaal identificatienummer:   BE0428919053
Postadres:   Predikherenstraat 26, BE- 8750  Wingene
NUTS-code:   BE257
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Van Hulle B&C
Nationaal identificatienummer:   BE0446.939.772
Postadres:   Pot- en Zuidhoutstraat 10, BE- 9990  Maldegem
NUTS-code:   BE233
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Sylva BV
Nationaal identificatienummer:   BE0412.620.875
Postadres:   ‘t Hand 10, BE- 9950  Lievegem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]