Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent Av

Catégorie : Attribution | Date de publication: 17/03/2023

DETAIL

Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent Av | Raamovereenkomst voor de korte termijn huur van diverse alternerende systemen ter preventie van decubitus
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Postadres :  Watersportlaan 5, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Wout Mestdach
Tel:   +32 92247063
E-mail:   wout.mestdach@janpalfijngent.be
Internetadres(sen):   http://www.janpalfijn.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476084

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de korte termijn huur van diverse alternerende systemen ter preventie van decubitus  
Referentienummer:   Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn-VP-2022-04-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39143112
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de (korte termijn) huur van antidecubitus matrasvervangende systemen en zitkussens voor diverse verpleegafdelingen van het AZ Jan Palfijn Gent AV.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
400000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Jan Palfijn Gent AV – Watersportlaan 5 – 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
cf. opdrachtdocumenten  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 136-388385

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  RAAMOVEREENKOMST ALTERNATING SYSTEMEN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   PRS MEDICAL BV
Postadres:   WINGEPARK 53, BE- 3110  ROTSELAAR
NUTS-code:   BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-15

Scroll to Top