Marché Public

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Attribution | Date de publication: 09/01/2020

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | Project 20.744/1 - Wichelen, collector Bruinbeke fase 1 N° 500480
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363348

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.744/1 – Wichelen, collector Bruinbeke fase 1 
Referentienummer: AQFINFRA-20744lot1-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
20.744/1 – Wichelen, collector Bruinbeke fase 1
Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :
 voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
 opbreken van bestaande buizen en inspectieputten
 opvullen van bestaande rioleringen
 aanleggen van rioleringen in open sleuf
 aanleggen van rioleringen dmv doorpersing en directional drilling
 leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 7 pompputjes tbv drukriolering
 maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton
 maken van pompstations, overstort- en uitstroomconstructies
 maken van een bufferbekken
 maken van huis- en kolkaansluitingen
 uitvoeren van rioolrenovaties met TPUB
 plaatsen van lijnvormige elementen
 maken van nieuwe verhardingen in asfalt, beton, kassei, steenslag en betonstraatstenen
 ontkoppelen van DWA en RWA op privaat percelen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
9368734.88 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Wichelen
II.2.4. Beschrijving
Project 20.744/1 – Wichelen, collector Bruinbeke fase 1 Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :  voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen  opbreken van bestaande buizen en inspectieputten  opvullen van bestaande rioleringen  aanleggen van rioleringen in open sleuf  aanleggen van rioleringen dmv doorpersing en directional drilling  leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 7 pompputjes tbv drukriolering  maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton  maken van pompstations, overstort- en uitstroomconstructies  maken van een bufferbekken  maken van huis- en kolkaansluitingen  uitvoeren van rioolrenovaties met TPUB  plaatsen van lijnvormige elementen  maken van nieuwe verhardingen in asfalt, beton, kassei, steenslag en betonstraatstenen  ontkoppelen van DWA en RWA op privaat percelen 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 118-288904

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Collector Bruinbeke – fase 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: DCA
Postadres: Lilsedijk 50,BE-2340 Beerse
Tel: +32 14622211
E-mail: info@dca.be
NUTS-code: BE213
Internetadres: www.dca.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 260 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs (tel 03/889.12.12 – fax 03/889.64.68), en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-08

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top