Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Catégorie : Attribution | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | V0103017 - RWZI Sint-Truiden, vervangen WKK
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres :  Kontichsesteenweg 54 (vanaf 01/09: Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar), BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr. Guy Dries
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453583

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0103017 – RWZI Sint-Truiden, vervangen WKK  
Referentienummer:   AQFINFRA-V0103017-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
V0103017 – RWZI Sint-Truiden, vervangen WKK
Leveren, plaatsen en aansluiten van WKK met inbegrip van alle bijhorende werken, leveren en plaatsen van :
– 2 nieuwe gasboosters,
– gaszuivering
– water- en gasleidingen naar de gasmotor,
– elektrische kabel
Afbraak van wkk’s en gasleidingen in het gistingsgebouw.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
686260.73  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
V0103017 – RWZI Sint-Truiden, vervangen WKK   Leveren, plaatsen en aansluiten van WKK met inbegrip van alle bijhorende werken, leveren en plaatsen van :   – 2 nieuwe gasboosters,   – gaszuivering   – water- en gasleidingen naar de gasmotor,   – elektrische kabel   Afbraak van wkk’s en gasleidingen in het gistingsgebouw.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 042-108511

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Runkelen, vervangen WKK

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Equans Services
Postadres:   Simon Bolivarlaan 34, BE- 1000  Brussel
E-mail:   meggy.vanmeenen@equans.be
NUTS-code:   BE100
Internetadres:   www.equans.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
UitvoeringstermijnDe uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 260 kalenderdagen, opgesplitst in deelfasen:• 245 kalenderdagen voor de levering• 15 kalenderdagen voor de proefperiodeHet bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik ‘Opdrachten’ met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via Adminasprojecten@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Plaatsbezoek :Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordtaan de opdrachtnemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats derwerken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op maandag 14maart2022 van 9u tot 16u. De opdrachtnemer maakt daartoe een afspraak op het gsmnr0476/560738.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]