Marché Public

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 12/01/2022

DETAIL

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Raamovereenkomst voor leveren van licenties voor plagiaatcontrole en feedbacksysteem in leeromgeving Moodle
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres :  Lange Nieuwstraat 101, BE- 2000  Antwerpen
E-mail:   aankoopdienst@ap.be
Internetadres(sen):   http://ap.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433571

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor leveren van licenties voor plagiaatcontrole en feedbacksysteem in leeromgeving Moodle  
Referentienummer:   Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2021-016-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor leveren van licenties voor plagiaatcontrole en feedbacksysteem in leeromgeving Moodle
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
206318.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
raamovereenkomst voor leveren van licenties voor plagiaatcontrole en feedbacksysteem in leeromgeving Moodle  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 208-543810

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Turnitin LLC, US- CA 94612  Oakland
NUTS-code:   US
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-01-10

Scroll to Top