Brugge

Catégorie : Attribution | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Brugge | Plaatsen, vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van feestverlichting voor Stad Brugge en deelgemeenten voor kerstperiodes 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 en 2025-2026.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Leentje Gunst
E-mail:   Leentje.Gunst@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458609

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsen, vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van feestverlichting voor Stad Brugge en deelgemeenten voor kerstperiodes 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 en 2025-2026.  
Referentienummer:   Brugge-BRUGGE-2022-009-FG-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71318100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Stad Brugge wenst een firma aan te stellen voor het conceptueel bedenken en uitvoeren van de nieuwe feestverlichting over zijn volledig grondgebied (zowel in de binnenstad als de deelgemeenten) en dit voor de kerstperiodes 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 en 2025-2026.
De feestverlichting moet zich inpassen aan het historische en authentieke karakter van Stad Brugge, en zorgt voor een kwalitatief totaalbeeld. Brugge wil als stad een zekere verfijning, romantiek en kwaliteit uitstralen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
806727.11  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst feestverlichting 2022-2025.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 032-082319

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Raamovereenkomst feestverlichting 2022-2025

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Light and More
Postadres:   Oostrozebekestraat 92, BE- 8770  Ingelmunster
NUTS-code:   BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 – 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]