Brugge

Catégorie : Attribution | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Brugge | Internationaal transport heen en terug, transport koeriers, douaneformaliteiten, art-handling en verpakking ikv tentoonstelling ‘Oog in oog met de dood. Hugo Van der Goes – oude meesters, nieuwe blikken’.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Jonathan Nowakowski
E-mail:   jonathan.nowakowski@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458994

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Internationaal transport heen en terug, transport koeriers, douaneformaliteiten, art-handling en verpakking ikv tentoonstelling ‘Oog in oog met de dood. Hugo Van der Goes – oude meesters, nieuwe blikken’.  
Referentienummer:   Brugge-BRUGGE-2022-015-FG-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  92521100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Internationaal transport heen en terug, transport koeriers, douaneformaliteiten, art-handling en verpakking ikv tentoonstelling ‘Oog in oog met de dood. Hugo Van der Goes – oude meesters, nieuwe blikken’.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
162892.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Musea Brugge/Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, B-8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Internationaal transport heen en terug, transport koeriers, douaneformaliteiten, art-handling en verpakking ikv tentoonstelling ‘Oog in oog met de dood. Hugo Van der Goes – oude meesters, nieuwe blikken’.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Transport expo oog in oog

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Hizkia Van Kralingen België BV
Postadres:   Brownfieldlaan 39, BE- 2830  Willebroek
NUTS-code:   BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 – 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]