Brugge

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Brugge | Space Tinder platform.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Stefaan Lambrecht
E-mail:   Stefaan.Lambrecht@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458986

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Space Tinder platform.  
Referentienummer:   Brugge-BRUGGE-2021-072-FG-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72413000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat de ontwikkeling, ontwerp, de bouw en implementatie van een nieuw platform. Dit platform heeft tot doel om
• leegstaande handelspanden in kaart brengt;
• eigenaars incentives biedt om hun leegstaande panden in de kijker te zetten;
• nieuwe en startende ondernemers extra laagdrempelige mogelijkheden biedt om hun concept uit te testen;
• zowel starters als pandeigenaars de mogelijkheid geeft om hun behoeftes aan de hand van een formulier met metadata in kaart te brengen;
• actieve marketing mogelijk maakt om vraag en aanbod met betrekking tot panden met elkaar te matchen;
• inzichten geeft over het karakter van het winkelgebied door de data te verrijken met andere data zoals leegstandscijfers, passantencijfers, …;
• economie linkt aan cultuur en de sociale sector om zo een kruisbestuiving te realiseren die een meerwaarde voor de hele stad betekent.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
II.2.4. Beschrijving
Space Tinder platform.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 243-641185

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Space Tinder platform

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 – 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]