De Voorzorg-mutualiteitsverbond Van Limburg

Catégorie : Attribution | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

De Voorzorg-mutualiteitsverbond Van Limburg | Raamovereenkomst voor het leveren van divers drukwerk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Voorzorg-Mutualiteitsverbond van Limburg
Postadres :  Capucienenstraat 10, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Michelle Vanwinkel
Tel:   +32 11249961
E-mail:   michelle.vanwinkel@solidaris.be
Internetadres(sen):   https://www.solidaris-vlaanderen.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453545

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van divers drukwerk  
Referentienummer:   De Voorzorg- Mutualiteisverbond van Limburg-2022/021 CP-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van divers drukwerk.
Drie percelen:
– P1: drukwerk klein volume (digitaal)
– P2: drukwerk groot volume (offset)
– P3: zeefdruk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
250000.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Drukwerk klein volume (digitale druk)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
Leveren van diverse soorten drukwerk in digitale druk.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Drukwerk groot volume (offset druk)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
Leveren van diverse soorten drukwerk in offset druk.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Drukwerk type zeefdruk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
Leveren van diverse soorten zeefdrukwerk.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 103-288403

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Kleine oplage (digitale druk)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Burocad NV, BE- 3990  Peer
NUTS-code:   BE225
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Grote oplage (offset druk)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Burocad NV , BE- 3990  Peer
NUTS-code:   BE225
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Zeefdruk

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Burocad NV , BE- 3990  Peer
NUTS-code:   BE225
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State,  BE  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State ,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]