De Voorzorg-mutualiteitsverbond Van Limburg

Catégorie : Attribution | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

De Voorzorg-mutualiteitsverbond Van Limburg | Drukken en leveren van papier met briefhoofd
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Voorzorg-Mutualiteitsverbond van Limburg
Postadres :  Capucienenstraat 10, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Michelle Vanwinkelde
Tel:   +32 11249961
E-mail:   michelle.vanwinkel@solidaris.be
Internetadres(sen):   https://www.solidaris-vlaanderen.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453550

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Drukken en leveren van papier met briefhoofd  
Referentienummer:   De Voorzorg- Mutualiteisverbond van Limburg-2022/019 CP-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22900000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Drukken en leveren van papier met briefhoofd voor verschillende entiteiten behorende tot het ruime netwerk van De Voorzorg Limburg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
250000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
Het drukken en leveren van papier met briefhoofd voor diverse entiteiten behorende tot het ruime netwerk van De Voorzorg Limburg.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 076-207123

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Drukken en leveren van papier met briefhoofding

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Artoos NV, BE- 1910  Kampenhout
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State ,  BE  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State ,  BE  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State ,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]