fbpx

Marché Public

Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 14/04/2021

DETAIL

Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen | Levering van veiligheidskledij voor loodsen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen
Postadres: Thonetlaan 102 bus 1,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Kathleen Bernaert
E-mail: kathleen.bernaert@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.loodswezen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407299

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van veiligheidskledij voor loodsen 
Referentienummer: DAB L-20.06-F03_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht heeft als doel het voorzien in kwaliteitsvolle veiligheidskledij geschikt voor het veilig en vlot kunnen uitvoeren van de beloodsing in een maritieme omgeving.
Onder veiligheidskleding met signaalfunctie wordt verstaan: kleding waarbij de noden van een hoge zichtbaarheid, door middel van fluorescerend materiaal (oranje of rood) met retro reflecterende banden worden gecombineerd met een hoog draagcomfort (hoge ademend gehalte van de stof en waterdichtheid). Dit is van toepassing voor de winterveiligheidsjas en de zomerveiligheidsjas.
De veiligheidsbroeken en veiligheidspolo zijn voorzien van luminescerend materiaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Deze overheidsopdracht heeft als doel het voorzien in kwaliteitsvolle veiligheidskledij geschikt voor het veilig en vlot kunnen uitvoeren van de beloodsing in een maritieme omgeving. Onder veiligheidskleding met signaalfunctie wordt verstaan: kleding waarbij de noden van een hoge zichtbaarheid, door middel van fluorescerend materiaal (oranje of rood) met retro reflecterende banden worden gecombineerd met een hoog draagcomfort (hoge ademend gehalte van de stof en waterdichtheid). Dit is van toepassing voor de winterveiligheidsjas en de zomerveiligheidsjas. De veiligheidsbroeken en veiligheidspolo zijn voorzien van luminescerend materiaal. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 022-052068

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-12

Scroll to Top