Flanders Make Vzw

Catégorie : Attribution | Date de publication: 01/06/2023

DETAIL

Flanders Make Vzw | WOO-FM2023-027 Senior Projectmanager Europese Digitalisatie Projecten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Flanders Make vzw
Postadres :  Oude Diestersebaan 133, BE- 3920  Lommel
Tel:   +32 11790590
E-mail:   procurement@flandersmake.be
Internetadres(sen):   http://www.flandersmake.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484515

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WOO-FM2023-027 Senior Projectmanager Europese Digitalisatie Projecten  
Referentienummer:   Make-WOO-FM2023-027 Senior Projectmanager Europese Digitalisatie -F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
214000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Innoventure B.V, BE  Lommel
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Hasselt,  BE  Hasselt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Hasselt,  BE  Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Hasselt,  BE  Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-06-02