Gemeente Brasschaat

Catégorie : Attribution | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Gemeente Brasschaat | Azalealaan 6 - Ruiterhal - renovatie : bouw en afwerking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Brasschaat
Postadres :  Verhoevenlei 11, BE- 2930  Brasschaat
Tel:   +32 36502930
E-mail:   info@brasschaat.be
Internetadres(sen):   www.brasschaat.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Azalealaan 6 – Ruiterhal – renovatie : bouw en afwerking  
Referentienummer:   2022-014
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ruiterhal Cultureel Centrum, Azalealaan 6 te 2930 Brasschaat
II.2.4. Beschrijving
Dit dossier omvat de totale renovatie Ruiterhal, mbt.het bouwkundige, stabiliteit en afwerking.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Azalealaan 6 – Ruiterhal – renovatie : bouw en afwerking

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]