Gemeente Kalmthout

Catégorie : Attribution | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

Gemeente Kalmthout | Ontwerp multidisciplinaire turnhal N° 510338
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Kalmthout
Postadres: Kerkeneind 13,BE-2920 Kalmthout
Contactpersoon: De heer Tom Schrooyen
Tel: +32 36202242
E-mail: tom.schrooyen@kalmthout.be
Internetadres(sen): www.kalmthout.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp multidisciplinaire turnhal 
Referentienummer: OW/2017/17
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22314000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
350000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Sportpark, Heikantstraat 60 A te 2920 Kalmthout
II.2.4. Beschrijving
Voorwerp van deze diensten : Ontwerpopdracht ‘Ontwerp multidisciplinaire sporthal’ Het beschikbare budget bedraagt EUR 3.850.000,00 btw incl. Inbegrepen zijn (niet-limitatief): – Alle studiekosten en erelonen voor het ontwerperteam (bouw, stabiliteit, speciale technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking,.) – Alle aanvullende studies zoals EBP-verslaggeving, milieuhygiënisch onderzoek en grondmechanisch onderzoek, . – Totale bouwkost voor het bouwen van een nieuwe multidisciplinaire sporthal (incl. alle vaste uitrustingen) – Aansluitingen en eventuele aanpassingen van de nutsvoorzieningen – Keuringskosten van alle technische installaties en de sportuitrustingen De inschrijver maakt een ereloonvoorstel en een raming op, op basis van een voorontwerp waarbij hij rekening houdt met bovenstaand budget.  Het beschikbare budget mag in geen geval overschreden worden. De opdrachtgever verbint zich er toe de nodige middelen te voorzien. De inschrijver verbindt zich er toe alles in het werk te stellen om de vooropgestelde kostprijs en timing niet te overschrijven. In iedere fase van het project kan de aanbestedende overheid vragen het dossier zodanig bij te sturen dat de financiële doelstellingen alsnog behaald worden. De inschrijver zal hiervoor geen bijkomend ereloon kunnen eisen, ook al zou dit impliceren dat het volledige project dient te worden herzien. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 108-246125

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Ontwerp multidisciplinaire turnhal

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Bladt ir & Verstraeten architectenbureau bv
Postadres: Lodewijk Van Sullstraat 40-42,BE-2600 Berchem
Tel: +32 32186967
E-mail: info@b-v.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.b-v.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]