GEMEENTE LANAKEN

Catégorie : Attribution | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

GEMEENTE LANAKEN | Aanleg grensoverschrijdend fietspad Albertknoop N° 510158
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Lanaken
Postadres: Jan Rosierlaan 1,BE-3620 Lanaken
Contactpersoon: Mevrouw Mady Beckers
Tel: +32 89730739
Fax: +32 89722487
E-mail: mady.beckers@lanaken.be
Internetadres(sen): www.lanaken.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg grensoverschrijdend fietspad Albertknoop 
Referentienummer: GT-170590
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233162
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
713967.20 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
II.2.4. Beschrijving
Aanleg grensoverschrijdend fietspad Albertknoop 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 105-238756

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanleg grensoverschrijdend fietspad Albertknoop

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: GEMOCO N.V.
Postadres: Oude Heidestraat 83,BE-3740 Eigenbilzen
Tel: +32 89415280
Fax: +32 89418339
E-mail: info@gemoco.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.gemoco.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]