Gemeente Meise

Catégorie : Attribution | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Gemeente Meise | Onderhoud begraafplaatsen van Meise (1 juli 2022 - 31 december 2022) en 3 uitdrukkelijke verlengingen (1 januari 2023 - 31 december 2025)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Meise
Postadres :  Tramlaan 8, BE- 1861  Meise
Contactpersoon:  aankoopdienst Meise
Tel:   +32 28922000
Fax:   +32 22720261
E-mail:   secretariaat@meise.be
Internetadres(sen):   www.meise.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud begraafplaatsen van Meise (1 juli 2022 – 31 december 2022) en 3 uitdrukkelijke verlengingen (1 januari 2023 – 31 december 2025)  
Referentienummer:   2022043
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98371111
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Gemeenten ondervinden problemen in het onderhoud van openbare ruimten, in het bijzonder begraafplaatsen en dit ten gevolge het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Ook in Meise is het onderhoud van de begraafplaatsen tijdens het groeiseizoen ondermaats.
Het college van burgemeester en schepenen wenst dit te ondervangen door bepaalde onderhoudswerken uit te besteden aangezien het niet mogelijk is met de huidige personeelsbezetting.
Alternatief onkruidbeheer voor alle begraafplaatsen in onze gemeenten. Hoofdzakelijk in de grindverhardingen, tussen de zerken, plantenborders, de haagvoeten en de boomspiegels.
Het beheer geldt voor het hele jaar door.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
67060.70  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Begraafplaats Wolvertem  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kerkhof Meise, A. Van Doorslaerlaan te 1860 Meise / Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat te 1861 Wolvertem / Kerkhof Westrode, (naast) Breemweg te 1861 Wolvertem / Kerkhof .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Het relatief voorkomen van de verschillende terreintypes is hieronder weergegeven in de technische bepalingen per begraafplaats. De opdracht omvat de verschillende types binnen de blauwe omkadering, zoals weergegeven op bijgevoegde plannen, behalve het snoeien van bomen of struiken. De rode omkadering (graszone) behoort niet tot de opdracht. (voor meer details zie punt III.2. – Technische bepalingen begraafplaats Wolvertem)  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Begraafplaats Meise  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kerkhof Meise, A. Van Doorslaerlaan te 1860 Meise / Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat te 1861 Wolvertem / Kerkhof Westrode, (naast) Breemweg te 1861 Wolvertem / Kerkhof .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Het relatief voorkomen van de verschillende terreintypes is hieronder weergegeven in de technische bepalingen per begraafplaats. De opdracht omvat de verschillende types binnen de blauwe omkadering, zoals weergegeven op bijgevoegde plannen, behalve het snoeien van bomen of struiken. De rode omkadering (graszone) behoort niet tot de opdracht. (voor meer details zie punt III.2.3. Technische bepalingen begraafplaats Meise)  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Begraafplaats Westrode  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kerkhof Meise, A. Van Doorslaerlaan te 1860 Meise / Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat te 1861 Wolvertem / Kerkhof Westrode, (naast) Breemweg te 1861 Wolvertem / Kerkhof .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Het relatief voorkomen van de verschillende terreintypes is hieronder weergegeven in de technische bepalingen per begraafplaats. De opdracht omvat de verschillende types binnen de blauwe omkadering, zoals weergegeven op bijgevoegde plannen, behalve het snoeien van bomen of struiken. De rode omkadering (graszone) behoort niet tot de opdracht. (voor mer details zie punt III.2.4. Technische bepalingen begraafplaats Westrode.  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Begraafplaats Rossem  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kerkhof Meise, A. Van Doorslaerlaan te 1860 Meise / Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat te 1861 Wolvertem / Kerkhof Westrode, (naast) Breemweg te 1861 Wolvertem / Kerkhof .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Het relatief voorkomen van de verschillende terreintypes is hieronder weergegeven in de technische bepalingen per begraafplaats. De opdracht omvat de verschillende types binnen de blauwe omkadering, zoals weergegeven op bijgevoegde plannen, behalve het snoeien van bomen of struiken. De rode omkadering (graszone) behoort niet tot de opdracht. (voor meer details zie punt III.2.5. Technische bepalingen begraafplaats Rossem).  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Begraafplaats Meuzegem  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kerkhof Meise, A. Van Doorslaerlaan te 1860 Meise / Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat te 1861 Wolvertem / Kerkhof Westrode, (naast) Breemweg te 1861 Wolvertem / Kerkhof .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Het relatief voorkomen van de verschillende terreintypes is hieronder weergegeven in de technische bepalingen per begraafplaats. De opdracht omvat de verschillende types binnen de blauwe omkadering, zoals weergegeven op bijgevoegde plannen, behalve het snoeien van bomen of struiken. De rode omkadering (graszone) behoort niet tot de opdracht. (voor meer details zie punt III.2.6. Technische bepalingen begraafplaats Meuzegem).  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Begraafplaats Imde  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kerkhof Meise, A. Van Doorslaerlaan te 1860 Meise / Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat te 1861 Wolvertem / Kerkhof Westrode, (naast) Breemweg te 1861 Wolvertem / Kerkhof .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Het relatief voorkomen van de verschillende terreintypes is hieronder weergegeven in de technische bepalingen per begraafplaats. De opdracht omvat de verschillende types binnen de blauwe omkadering, zoals weergegeven op bijgevoegde plannen, behalve het snoeien van bomen of struiken. De rode omkadering (graszone) behoort niet tot de opdracht. (voor meer details zie punt III.2.7. Technische bepalingen begraafplaats Imde).  

Lot   7

II.2.1. Benaming
Begraafplaats Oppem  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kerkhof Meise, A. Van Doorslaerlaan te 1860 Meise / Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat te 1861 Wolvertem / Kerkhof Westrode, (naast) Breemweg te 1861 Wolvertem / Kerkhof .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Het relatief voorkomen van de verschillende terreintypes is hieronder weergegeven in de technische bepalingen per begraafplaats. De opdracht omvat de verschillende types binnen de blauwe omkadering, zoals weergegeven op bijgevoegde plannen, behalve het snoeien van bomen of struiken. De rode omkadering (graszone) behoort niet tot de opdracht. (voor meer details zie punt III.2.8. Technische bepalingen begraafplaats Oppem).  

Lot   8

II.2.1. Benaming
Begraafplaats Sint-Brixius-Rode  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kerkhof Meise, A. Van Doorslaerlaan te 1860 Meise / Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat te 1861 Wolvertem / Kerkhof Westrode, (naast) Breemweg te 1861 Wolvertem / Kerkhof .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Het relatief voorkomen van de verschillende terreintypes is hieronder weergegeven in de technische bepalingen per begraafplaats. De opdracht omvat de verschillende types binnen de blauwe omkadering, zoals weergegeven op bijgevoegde plannen, behalve het snoeien van bomen of struiken. De rode omkadering (graszone) behoort niet tot de opdracht. (voor meer details zie punt III.2. Technische bepalingen begraafplaats Sint-Brixius-Rode).  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 084-226120

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Begraafplaats Wolvertem

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Krinkels
Postadres:   Weversstraat 39, BE- 1840  Londerzeel
Tel:   +32 52303651
Fax:   +32 52302805
E-mail:   info.londerzeel@krinkels.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.krinkels.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Begraafplaats Meise

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Krinkels
Postadres:   Weversstraat 39, BE- 1840  Londerzeel
Tel:   +32 52303651
Fax:   +32 52302805
E-mail:   info.londerzeel@krinkels.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.krinkels.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Begraafplaats Westrode

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   3W plus Wonen, Werken & Welzijn in Halle-Vilvoorde
Postadres:   Z5 Mollem 250, BE- 1730  Asse
Tel:   +32 24515370
Fax:   +32 24664981
E-mail:   danny.vanlijsebeth@3Wplus.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  Begraafplaats Rossem

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Krinkels
Postadres:   Weversstraat 39, BE- 1840  Londerzeel
Tel:   +32 52303651
Fax:   +32 52302805
E-mail:   info.londerzeel@krinkels.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.krinkels.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5:  Begraafplaats Meuzegem

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   3W plus Wonen, Werken & Welzijn in Halle-Vilvoorde
Postadres:   Z5 Mollem 250, BE- 1730  Asse
Tel:   +32 24515370
Fax:   +32 24664981
E-mail:   danny.vanlijsebeth@3Wplus.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   6:  Begraafplaats Imde

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   3W plus Wonen, Werken & Welzijn in Halle-Vilvoorde
Postadres:   Z5 Mollem 250, BE- 1730  Asse
Tel:   +32 24515370
Fax:   +32 24664981
E-mail:   danny.vanlijsebeth@3Wplus.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   7:  Begraafplaats Oppem

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   3W plus Wonen, Werken & Welzijn in Halle-Vilvoorde
Postadres:   Z5 Mollem 250, BE- 1730  Asse
Tel:   +32 24515370
Fax:   +32 24664981
E-mail:   danny.vanlijsebeth@3Wplus.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   8:  Begraafplaats Sint-Brixius-Rode

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   3W plus Wonen, Werken & Welzijn in Halle-Vilvoorde
Postadres:   Z5 Mollem 250, BE- 1730  Asse
Tel:   +32 24515370
Fax:   +32 24664981
E-mail:   danny.vanlijsebeth@3Wplus.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01