fbpx

Marché Public

Gemeente Merchtem

Catégorie : Attribution | Date de publication: 18/06/2021

DETAIL

Gemeente Merchtem | Wegenwerken Heirbaan
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Merchtem
Postadres: Nieuwstraat 1,BE-1785 Merchtem
Contactpersoon: Mevrouw Sylvia Cayet
Tel: +32 52891054
E-mail: sylvia.cayet@merchtem.be
Internetadres(sen): www.merchtem.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegenwerken Heirbaan 
Referentienummer: AD/OW/WEGENWERKENHEIRBAAN/2020/103
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
762168.05 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Heirbaan
II.2.4. Beschrijving
Wegenwerken Heirbaan 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Wegenwerken Heirbaan

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-06-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Grondwerken De Mol bvba
Postadres: Bedrijvenlaan 28,BE-9080 Lochristi
Tel: +32 93569079
Fax: +32 93553891
E-mail: info@grondwerkendemol.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.grondwerkendemol.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-18

Scroll to Top