Gemeente Riemst

Catégorie : Attribution | Date de publication: 22/11/2022

DETAIL

Gemeente Riemst | Dossier speciale technieken (fijnfrezen, aanleg tweesporenweg etc.) - 2022-2025
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Riemst
Postadres :  Maastrichtersteenweg 2b, BE- 3770  Riemst
Contactpersoon:  De heer David Maesen
Tel:   +32 12440300
E-mail:   david.maesen@riemst.be
Internetadres(sen):   www.riemst.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dossier speciale technieken (fijnfrezen, aanleg tweesporenweg etc.) – 2022-2025  
Referentienummer:   GA/1272/2022
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied gemeente Riemst
II.2.4. Beschrijving
Dossier speciale technieken (fijnfrezen, aanleg tweesporenweg etc.) – 2022-2025  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Dossier speciale technieken (fijnfrezen, aanleg tweesporenweg etc.) – 2022-2025

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]