Gemeente Zele

Catégorie : Attribution | Date de publication: 12/05/2022

DETAIL

Gemeente Zele | Onkruidvegen op gesloten en halfopen verhardingen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Zele
Postadres :  Markt 50, BE- 9240  Zele
Contactpersoon:  De heer Peter D’Haese
Tel:   +32 52459844
Fax:   +32 52459837
E-mail:   peter.dhaese@zele.be
Internetadres(sen):   www.zele.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onkruidvegen op gesloten en halfopen verhardingen  
Referentienummer:   2021/044
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77312000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
128700.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Zele, Markt 50, 9240 Zele
II.2.4. Beschrijving
Onkruidvegen op gesloten en halfopen verhardingen  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 251-667496

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  [VUL HIER DE BESCHRIJVING VAN DIT PERCEEL IN]

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-05-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   De Vlieger R en Cie
Postadres:   Schrijnwerkerstraat 11, BE- 9240  Zele
Tel:   +32 52444452
E-mail:   frank@de-vlieger.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-10

Scroll to Top