Groep Hasselt (stad Hasselt, Ocmw Hasselt, Agb Stadsontwikkeling Hasselt, Crematorium Nv)

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Groep Hasselt (stad Hasselt, Ocmw Hasselt, Agb Stadsontwikkeling Hasselt, Crematorium Nv) | Raamovereenkomst voor de wettelijke en technische keuringen voor het patrimonium van groep Hasselt
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Groep Hasselt (Stad Hasselt, OCMW Hasselt, AGB Stadsontwikkeling Hasselt, Crematorium nv)
Postadres :  Limburgplein 1, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Mevrouw Aankoopdienst OCMW Hasselt
Tel:   +32 11308100
Fax:   +32 11308158
E-mail:   aankoopdienst@ocmwhasselt.be
Internetadres(sen):   www.hasselt.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de wettelijke en technische keuringen voor het patrimonium van groep Hasselt  
Referentienummer:   2022-5111
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79212300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
469718.02  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Onderhavige raamovereenkomst is een opdracht voor diensten en heeft als voorwerp het uitvoeren van wettelijke en technische keuringen voor het patrimonium van de stad Hasselt.   Plaats van dienstverlening: Alle opdrachten situeren zich binnen het patrimonium van stad Hasselt (zie bijlage : gebouwenlijst).   De opdracht heeft een looptijd van 60 maanden. De reden hiervoor is dat de elektrische laagspanningsinstallaties wettelijk om de vijf jaar dienen te worden gekeurd. Op deze manier worden alle elektrische installaties éénmaal gekeurd gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 230-664402

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Raamovereenkomst voor de wettelijke en technische keuringen voor het patrimonium van groep Hasselt

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BTV
Postadres:   Roderveldlaan, 2, BE- 2600  Berchem
Tel:   +32 36335193
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.btvcontrol.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top