Havenbedrijf Antwerpen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 10/04/2019

DETAIL

Havenbedrijf Antwerpen | Opstalvalleigebied fase 2 - Vervolg archeologisch vooronderzoek en archeologienota N° 510719
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opstalvalleigebied fase 2 – Vervolg archeologisch vooronderzoek en archeologienota 
Referentienummer: B10622
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1398803.54 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1 te 2030 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het Opstalvalleigebied fase 2 situeert zich in de Berendrechtse Polder op grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeente Stabroek. Het project betreft een natuurontwikkelings-/compensatieproject van ca. 175 ha en omvat o.a. de aanleg van plassen, de creatie van rietland en natte weilanden en de aanleg van bufferdijken. Voorliggende opdracht omvat het vervolgtraject van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem dat in kader van de opdracht B10273 “Opstalvalleigebied fase 2 – Uitvoeren van archeologisch vooronderzoek” in 2015-2016 werd uitgevoerd. Het eindrapport “Bureauonderzoek en landschappelijke booronderzoek voor Opstalvalleigebied fase 2, gemeente Antwerpen en Stabroek, K. Hebinck, VUhbs archeologie, Amsterdam 2017” formuleert enkele aanbevelingen voor verder en bijkomend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek. Het bestuur wenst het gevoerde onderzoek aan te vullen / verder te zetten waar nodig om vervolgens te komen tot een door het agentschap Onroerend Erfgoed bekrachtigde archeologienota. De optimalisatie van het natuurinrichtingsplan in functie van het behoud of vrijwaring van eventueel aanwezige archeologische resten behoort eveneens tot de opdracht. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 070-156015

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Opstalvalleigebied fase 2 – Vervolg archeologisch vooronderzoek en archeologienota

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV Vlaams Erfgoed centrum bvba – Ruben Willaert bvba
Postadres: Ten Briele 14 bus 15,BE-8200 Sint-Michiels
Tel: +32 50362820
E-mail: info@vlaamserfgoedcentrum.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
* Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.De kandidaturen kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be.* Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal.- Op de vraag ‘Wie bent u’ antwoordt u ‘Ik ben een ondernemer’.- Op de vraag ‘Wat wilt u doen’ antwoordt u ‘Een antwoord aanmaken’.- Selecteer uw land en klik op ‘Volgende’.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen ‘Procedure’ en ‘Uitsluiting’.- In het onderdeel ‘Selectie’ mag u ‘Nee’ antwoorden op de vraag ‘Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?’- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op ‘Overzicht’ onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10