Marché Public

Havenbedrijf Antwerpen Nv Van Publiek Recht

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/07/2020

DETAIL

Havenbedrijf Antwerpen Nv Van Publiek Recht | Het aankopen van sleepbo(o)t(en) met roerpropellers in tractorconfiguratie en een trekkracht van 65 ton tot en met 75 ton
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen, NV van publiek recht
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het aankopen van sleepbo(o)t(en) met roerpropellers in tractorconfiguratie en een trekkracht van 65 ton tot en met 75 ton 
Referentienummer: B10786
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34513200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het Havenbedrijf Antwerpen wenst een havensleepboot te kopen met onderstaande karakteristieken: Algemene karakteristieken van de havensleepboot : – Trekkracht: 65 ton tot en met 75 ton – Afmetingen Maximale lengte: 28m Maximale breedte: 13,5m Maximale diepgang: 6m – Gross Tonnage < 499 ton – Sleepboot voldoet aan de vereisten voor IMO tier III – Klasse certificaat niet vroeger uitgegeven dan 2019, datum van kiellegging niet meer dan 18 maanden voor de datum van het klasse certificaat – Schip dient onder Belgische Vlag opgeleverd te worden aan Havenbedrijf Antwerpen – De sleepboot beschikt over binnenvaartcertificaat geldig voor zone 2, 3 en 4 België en Nederland OF De sleepboot beschikt over een coastal area certificaat (klassecertificaat uitgereikt door IACS recognized class society en voldoet tevens aan IACS 99) – Stabiliteit in overeenstemming met “RESOLUTION MSC.415(97) (adopted on 25 November 2016) AMENDMENTS TO PART B OF THE INTERNATIONAL CODE ON INTACT STABILITY, 2008 (2008 IS CODE), as applicable per January 1st, 2020”. – 2 roerpropellers Azimuth drives in tractorconfiguratie (ATD of RSD) – Koersstabiel te allen tijde – Complete fendering rondom het schip (geen banden) – Splitdrum of sleeplier met 2 trommels – Geïntegreerd alarmerings- en monitoringsysteem, waaronder brandstofverbruik. – Brandblusbestrijdingsinstallatie die voldoet aan Fifi 1 met waterspray en schuim – Voldaan aan de voorwaarden voor COMF-NOISE 3 en COMF-VIB 3 klasse notatie – Geluid in het stuurhuis < 60 dB(A) – Mogelijkheid tot aansluiting op walvoeding – Accommodatie geschikt voor minimaal 3 bemanningsleden – Het schip dient opgeleverd te worden in de haven van Antwerpen aan K602 (Blauwhoefstraat 15 Antwerpen) en uiterlijk op 1/10/2020 operationeel inzetbaar te zijn. – “proven concept” – minimaal 4 maanden operationele ervaring met het aangeboden scheepstype De opdracht zal bestaan uit de levering van een eerste sleepboot in 2020 met de optie tot levering van een 2e sleepboot van hetzelfde type 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 029-068441

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Het aankopen van sleepbo(o)t(en) met roerpropellers in tractorconfiguratie en een trekkracht van 65 ton tot en met 75 ton

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-07-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
* Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.- Op de vraag ‘Wie bent u’ antwoordt u ‘Ik ben een ondernemer’.- Op de vraag ‘Wat wilt u doen’ antwoordt u ‘Een antwoord aanmaken’.- Selecteer uw land en klik op ‘Volgende’.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen ‘Procedure’ en ‘Uitsluiting’.- In het onderdeel ‘Selectie’ mag u ‘Nee’ antwoorden op de vraag ‘Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?’- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op ‘Overzicht’ onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.* Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top