fbpx

Marché Public

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Catégorie : Attribution | Date de publication: 18/06/2021

DETAIL

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw | ZNA UKJA - Nieuwbouw leefeenheden Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen incl. as-built dossier
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw
Postadres: Leopoldstraat 26,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: De heer Aankoop Infrastructuurprojecten
E-mail: aankoop-infrastructuurprojecten@zna.be
Internetadres(sen): www.zna.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ZNA UKJA – Nieuwbouw leefeenheden Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen incl. as-built dossier 
Referentienummer: 2020/961
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
ZNA heeft het akkoord ontvangen van de toekenning van het strategisch forfait voor het bouwproject UKJA van VIPA (Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Dit omvat het volledige bouwproject ‘Centralisatie van de Universitaire Kinder-en Jeugdpsychiatrie Antwerpen’ op de site van ZNA Middelheim, Wilrijk. Het volledige bouwproject bestaat uit 3 projecten die gefaseerd worden uitgevoerd: – Fase 1: Nieuwbouw leefeenheden – Fase 2: Afbraak van bestaande voorbouw en bouwen van een nieuwbouw voorbouw – Fase 3: Renovatie van het gebouw ‘Karrewiel’ en bouw van 2 uitbreidingen Dit bestek betreft de selectie van een aannemer voor de bouw van Fase 1 – Nieuwbouw leefeenheden.  Dit omvat de bouw van 4 geschakelde nieuwe leefeenheden met centraal een afzonderingsblok met een aparte toegang. Het gebouw bestaat uit een gelijkvloerse verdieping, een kruipkelder en een zolder om de technische installaties te voorzien. Door een centrale verpleegpost wordt een koppeling gemaakt tussen 2 leefeenheden. Een leefeenheid bestaat uit 8 slaapkamers, een leefruimte, een keuken en andere ondersteunende ruimtes. De leefeenheden zijn gesloten afdelingen en hebben elks een afgesloten binnentuin met gaanderijen. Volgende diensten worden hierin opgenomen: – Blok I: o Leefgroep Internaliserende problematiek o Leefgroep Crisisunit – Afzonderingsblok – Blok J: o Leefgroep Forensisch geplaatste adolescenten – daders o Leefgroep Forensisch geplaatste adolescenten – seksuele daders Gezien rekening gehouden dient te worden met de latere afbraak en bouw van de voorbouw (fase 2), zullen alle nutsleidingen omgelegd worden volgens een tracé opgenomen in de technische bepalingen. Voor de volledige beschrijving van de uit te voeren werken wordt verwezen naar deel III Technische bepalingen. Op het ogenblik van publicatie is de omgevingsvergunning nog niet verkregen. Er wordt verwacht dat de vergunning verkregen zal worden in juni 2021. De opdracht wordt gegund onder voorbehoud van het verkrijgen van deze omgevingsvergunning. Indicatie planning: Verkrijgen omgevingsvergunning: juni 2021  Ontbossing en archeologisch onderzoek: juli – augustus 2021 Start werken: september 2021 Beschrijving en uitvoeringsmodaliteiten: de volledige documentatie inzake de technische bepalingen kan kosteloos worden aangevraagd per e mail op het adres: aankoop infrastructuurprojecten@zna.be en dit ten laatste 20 kalenderdagen voor de opening van de offertes. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 055-135443

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: ZNA UKJA – Nieuwbouw leefeenheden Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen incl. as-built dossier

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Beschrijving en uitvoeringsmodaliteiten: de volledige documentatie inzake de technische bepalingen kan kosteloos worden aangevraagd per e mail op het adres: aankoop infrastructuurprojecten@zna.be en dit ten laatste 20 kalenderdagen voor de opening van de offertes.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-16

Scroll to Top