Imog

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/01/2023

DETAIL

Imog | Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,...) op diftarrecyclagepark te IMOG Avelgem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IMOG
Postadres :  Kortrijksesteenweg 264 , BE- 8530  Harelbeke
Contactpersoon:  De heer Jeroen De Craemere
Tel:   +32 56716117
Fax:   +32 56710985
E-mail:   Jeroen.decraemere@imog.be
Internetadres(sen):   www.imog.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,.) op diftarrecyclagepark te IMOG Avelgem – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2020/017
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Recyclagepark Avelgem, Kortrijkstraat 19 te 8580 Avelgem
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,.) op diftarrecyclagepark te IMOG Avelgem  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,.) op diftarrecyclagepark te IMOG Avelgem

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-30

Scroll to Top