Ivoo Intergemeentelijke Vereniging Voor Het Afvalbeheer Voor Oostende En Ommeland

Catégorie : Attribution | Date de publication: 26/03/2023

DETAIL

Ivoo Intergemeentelijke Vereniging Voor Het Afvalbeheer Voor Oostende En Ommeland | Aankoop en verkoop elektriciteit en aankoop aardgas
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IVOO Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en ommeland
Postadres :  Klokhofstraat 2, BE- 8400  Oostende
Contactpersoon:  Hendrik Huys
Tel:   +32 485325356
E-mail:   hendrik.huys@ivoo.bee
Internetadres(sen):   www.ivoo.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=477214

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en verkoop elektriciteit en aankoop aardgas  
Referentienummer:   IVOO-Elektriciteit en aardgas-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  09310000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat
• Perceel 1:
Het afnemen van de door IVOO geproduceerde energie dewelke door IVOO aan het net wordt geleverd (post 1) en het leveren van de benodigde elektriciteit die bij stilstand van de turbogenerator wordt afgenomen (post 2).
• Perceel 2:
Het leveren van het benodigde aardgas die IVOO verbruikt in haar installatie bij het opstarten van de lijnen na een stilstand en voor het op temperatuur houden van de rookgasreiniging
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Aankoop en verkoop elektriciteit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostende
II.2.4. Beschrijving
Aankoop en verkoop elektriciteit  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Aankoop aardgas  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostende
II.2.4. Beschrijving
Aankoop aardgas  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 240-693579

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Aankoop en verkoop elektriciteit

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van state
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van state
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top