Marché Public

Karel de Grote-Hogeschool VZW

Catégorie : Attribution | Date de publication: 17/01/2020

DETAIL

Karel de Grote-Hogeschool VZW | Raamovereenkomst voor één- en meerdaagse busreizen met studenten en personeel van de Karel de Grote Hogeschool in België en binnen Europa. N° 501255
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Karel de Grote-Hogeschool VZW
Postadres: Brusselstraat 45,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Annemie Marien
Tel: +32 36131350
E-mail: aankoop@kdg.be
Internetadres(sen): http://www.kdg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364042

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor één- en meerdaagse busreizen met studenten en personeel van de Karel de Grote Hogeschool in België en binnen Europa. 
Referentienummer: Karel de Grote-Hogeschool VZW-ALG_2019_001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60172000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
KdG wil een raamovereenkomst sluiten voor het busvervoer van haar studenten en begeleiders in het kader van de één- of meerdaagse uitstappen en verplaatsingen die binnen de diverse opleidingen en/of voor haar personeel worden georganiseerd. De opdracht is ingedeeld in twee percelen:
– Perceel 1: eendaagse reizen
– Perceel 2: meerdaagse reis met bus ter plaatse
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
75000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Eendaagse reizen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Busreizen, zowel in het binnenland als in het buitenland (binnen Europa) die betrekking kunnen hebben op:  vervoer naar of van een bepaalde locatie op eenzelfde dag  vervoer heen en terug naar een bepaalde locatie op eenzelfde dag  vervoer naar verschillende locaties op basis van een voorafgaandelijk vastgelegd programma  vervoer heen naar een bepaalde locatie en terug op een andere dag Voor dit perceel wordt er een raamovereenkomst afgesloten met maximum 3 ondernemingen. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Meerdaagse reis met bus ter plaatse 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Meerdaagse busreizen, zowel in het binnenland als in het buitenland (binnen Europa), op basis van een op maat gemaakt programma van de opdrachtgever waarbij de bus gedurende de volledige duur van de reis ter plaatse blijft. Voor dit perceel wordt er een raamovereenkomst afgesloten met maximum 3 ondernemingen. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 104-252567

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Eendaagse reizen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Autocars De Polder NV
Nationaal identificatienummer: 08569072826,BE-2030 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Meerdaagse reizen met bus ter plaatse

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: De Polder NV,BE-2030 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Gino Tours NV,BE-8490 Jabbeke
NUTS-code: BE251
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Karel de Grote Hogeschool VZW
Brusselstraat 45, BE-2018 Antwerpen
E-mail: overheidsopdrachten@kdg.be
Internetadres(sen): www.kdg.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top