Karel De Grote Hogeschool Vzw

Catégorie : Attribution | Date de publication: 21/06/2022

DETAIL

Karel De Grote Hogeschool Vzw | Raamovereenkomst voor creatief, operationeel en technisch advies voor Food & Beverage projecten op campussen van de Karel de Grote Hogeschool
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres :  Brusselstraat 45, BE- 2018  Antwerpen
E-mail:   overheidsopdrachten@kdg.be
Internetadres(sen):   www.kdg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450049

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor creatief, operationeel en technisch advies voor Food & Beverage projecten op campussen van de Karel de Grote Hogeschool  
Referentienummer:   Karel de Grote-Hogeschool VZW-STUVO_2022_001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
KdG is op zoek naar een partner voor een raamovereenkomst voor creatief, operationeel en technisch advies en begeleiding voor Food & Beverage projecten op campussen van de Karel de Grote Hogeschool.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   De campussen van KdG
II.2.4. Beschrijving
KdG is op zoek naar een partner voor een raamovereenkomst voor creatief, operationeel en technisch advies en begeleiding voor Food & Beverage projecten op campussen van de Karel de Grote Hogeschool.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Raamovereenkomst F&B projecten

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-22

Scroll to Top