Karel De Grote Hogeschool Vzw

Catégorie : Attribution | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Karel De Grote Hogeschool Vzw | Raamovereenkomst voor Ondersteuning van de implementatie en onderhoud van Dynamics 365 F&O
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres :  Brusselstraat 45, BE- 2018  Antwerpen
E-mail:   overheidsopdrachten@kdg.be
Internetadres(sen):   http://www.kdg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459023

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor Ondersteuning van de implementatie en onderhoud van Dynamics 365 F&O  
Referentienummer:   Karel de Grote-Hogeschool VZW-ICT_2022_010-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
KdG wenst een raamovereenkomst op te zetten met een dienstverlener voor de volgende activiteiten opgedeeld in een vast en 2 voorwaardelijke delen:
Vast deel: de implementatie van de D365 F&O oplossing voor de domeinen financiën, aankoop, financieel beheer, studentenfacturatie en management rapportering, op basis van de functionaliteiten die in het huidige AX 2012 platform aanwezig zijn.
Voorwaardelijk deel 1: de verdere optimalisatie na de initiële implementatie van het systeem en de periferie.
Voorwaardelijk deel 2: het onderhoud van het voorgenoemde systeem gedurende de verdere looptijd van het contract.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
KdG wenst een raamovereenkomst op te zetten met een dienstverlener voor de volgende activiteiten opgedeeld in een vast en 2 voorwaardelijke delen:   Vast deel: de implementatie van de D365 F&O oplossing voor de domeinen financiën, aankoop, financieel beheer, studentenfacturatie en Management rapportering, op basis van de functionaliteiten die in het huidige AX 2012 platform aanwezig zijn.   Voorwaardelijk deel 1: de verdere optimalisatie na de initiële implementatie van het systeem en de periferie.   Voorwaardelijk deel 2: het onderhoud van het voorgenoemde systeem gedurende de verdere looptijd van het contract.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De raming van de opdracht is bovern de europese drempel. Er werd enkel een Belgische publicatie van de selectieleidraad gedaan. De selectieleidraad zal opnieuw gepubliceerd worden met Europese publicatie en verlengde inschrijvingstermijn.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]