Marché Public

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg

Catégorie : Attribution | Date de publication: 15/01/2020

DETAIL

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg | Onderhoud waterlopen dienstjaar 2019 N° 501077
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg
Postadres: Kerkplein 17,BE-2220 Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15228650
E-mail: openbaardomein@heist-op-den-berg.be
Internetadres(sen): www.heist-op-den-berg.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud waterlopen dienstjaar 2019 
Referentienummer: 2019043
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
60491.10 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Heist-op-den-Berg
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud waterlopen dienstjaar 2019 De opdracht kan 3 keer verlengd worden, voor dienstjaren 2020-2021-2022. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 193-469164

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Onderhoud waterlopen dienstjaar 2019

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Audenaert
Postadres: Veldmeersstraat 31,BE-9270 Laarne
Tel: +32 92323958
Fax: +32 93664517
E-mail: info@audenaert.eu
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17, BE-2220 Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15228650

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top