Lom Oostende-brugge

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/09/2020

DETAIL

Lom Oostende-brugge | Studie renovatie startbaan Luchthaven Oostende-Brugge
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: LOM Oostende-Brugge
Postadres: Koning Albert II-laan 20 bus 2,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mathieu Vanderiviere, projectingenieur LOM Oostende-Brugge
Tel: +32 59554241
E-mail: mathieu.vanderiviere@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.maritiemetoegang.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387959

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Studie renovatie startbaan Luchthaven Oostende-Brugge 
Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02193-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71311240
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
917418.40 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): NL
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 041-097117

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-09-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV Deerns, AP&G, Planeground, Tractebel
Postadres: Anna van Buerenplein 21F,NL-2595 DA DEN HAAG
NUTS-code: NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2, BE-2050 Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-09-28