Meise

Catégorie : Attribution | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Meise | Uitnodiging tot indienen offerte - Opmaak van een natuurbeheerplan 'Neromhof' (01 sept. 2022 - 31 december 2023) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Meise
Postadres :  Tramlaan 8, BE- 1861  Meise
Tel:   +32 28922037
E-mail:   myriam.dedoncker@meise.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454781

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Opmaak van een natuurbeheerplan ‘Neromhof’ (01 sept. 2022 – 31 december 2023) – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   Meise-PPP06B-2871/2021/2022068-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als doel het opmaken van een uitbreidingsplan en het opmaken van een natuurbeheerplan voor het gemeentelijk park Neromhof gelegen Ossemgestraat-Neromstraat-De Biest, inclusief het opstellen van een toegankelijkheidsregeling.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   2022068

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meise
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft als doel het opmaken van een uitbreidingsplan en het opmaken van een   natuurbeheerplan voor het gemeentelijk park Neromhof gelegen Ossemgestraat-Neromstraat-De Biest, inclusief het opstellen   van een toegankelijkheidsregeling.  

Lot   2

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meise
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft als doel het opmaken van een uitbreidingsplan en het opmaken van een   natuurbeheerplan voor het gemeentelijk park Neromhof gelegen Ossemgestraat-Neromstraat-De Biest, inclusief het opstellen   van een toegankelijkheidsregeling.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   2

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Meise
Tramlaan,  BE- 1861  Meise

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]