Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica

Catégorie : Attribution | Date de publication: 12/08/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica | Consultancy iVRI- expert en -projectleider
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres :  VAC Virginie Lovelinggebouw Gent – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, BE- 9000  Gent
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455312

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Consultancy iVRI- expert en -projectleider  
Referentienummer:   EMG-MDM/19I03 – Gunning Europees-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71600000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht past binnen het programma Mobilidata en beoogt de aanstelling van een iVRIprojectleider die ook iVRI-expert is.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
338300.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Consultancy iVRI-expert en – projectleider  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2019/S 207-505192

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Mighty Resourcing Services BV
Postadres:   Boegspriet 34, NL- 3356 MP  Papendracht
NUTS-code:   NL33
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-11

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]