Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica

Catégorie : Attribution | Date de publication: 12/08/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica | Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinatorontwerp en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres :  VAC Virginie Lovelinggebouw Gent – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, BE- 9000  Gent
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455323

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinatorontwerp en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent  
Referentienummer:   EMG-VWT/EW/2022/2 Gunning-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79417000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp het ter beschikking stellen van één of meerdere veiligheidscoördinator(en)- ontwerp en veiligheidscoördinator(en)-verwezenlijking voor diverse projecten met betrekking tot nieuwbouw, vernieuwing, onderhoud of beheer van het elektrische, elektromechanische en telematica patrimonium langsheen wegen in het Vlaamse Gewest.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
15475.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 086-233172

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   EvoPlus
Postadres:   Vogelkersstraat 5, BE- 9700  Oudenaarde
NUTS-code:   BE235
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-11

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]