Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen | Wegenonderhoud in district Brugge (D311)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres :  VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE- 8200  8200 Brugge
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=428468  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447677

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegenonderhoud in district Brugge (D311)  
Referentienummer:   AWV W-Vl-WWV/OND/D311/2021/3-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233141
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel om, op de gewestwegen in het district D311- Brugge van de provincie
West-Vlaanderen, de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers van de gewestwegen te
verzekeren. Dit door de uitvoering van onderhouds- en (schade)herstellingswerken van beperkte
omvang en van niet structurele aard alsook om beschadigde metalen afschermende constructies te
herstellen volgens de posten van de samenvattende opmeting.
Ook kan de plaatsing van beperkte nieuwe installaties van geleideconstructies worden opgedragen.De opdracht omvat hoofdzakelijk:
– De uitvoering van allerhande onderhouds- en herstellingswerken, na slijtage of na schade
door ongevallen, aan de weg en zijn aanhorigheden;
– De levering van alle materialen die nodig zijn voor de uitvoering van deze werken, tenzij de
contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen;
– De instandhouding van een permanente bereikbaarheid voor de uitvoering van dringende
werken;
– De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie;
– Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de
bepalingen van dit bestek;
– Slopen, demonteren en/of afvoeren van allerlei onderdelen van geleideconstructies;
– De veiligheidscoördinatie-verwezenlijking conform het KB van 25 januari 2001 betreffende
de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een
apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De
inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en
gezondheidsplan – ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid.
– Het onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   D311 Brugge
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:   – De uitvoering van allerhande onderhouds- en herstellingswerken, na slijtage of na schade   door ongevallen, aan de weg en zijn aanhorigheden;   – De levering van alle materialen die nodig zijn voor de uitvoering van deze werken, tenzij de   contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen;   – De instandhouding van een permanente bereikbaarheid voor de uitvoering van dringende   werken;   – De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie;   – Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de   bepalingen van dit bestek;   – Slopen, demonteren en/of afvoeren van allerlei onderdelen van geleideconstructies;   – De veiligheidscoördinatie-verwezenlijking conform het KB van 25 januari 2001 betreffende   de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een   apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De   inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en   gezondheidsplan – ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid.   – Het onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-05-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Stadsbader NV, BE  Harelbeke
NUTS-code:   BE25
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschappstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top