Mobiliteit En Parkeren Antwerpen Ag

Catégorie : Attribution | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Mobiliteit En Parkeren Antwerpen Ag | Overheidsopdracht voor diensten (met meerdere percelen): Raamovereenkomst voor levering, installatie en onderhoud van ANPR scanwagens en multifunctionele scanwagen(s) (Antwerp City Observer)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Kerry Lievens en Linse Gheys
E-mail:   MPA_overheidsopdrachten@antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.parkereninantwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458201

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor diensten (met meerdere percelen): Raamovereenkomst voor levering, installatie en onderhoud van ANPR scanwagens en multifunctionele scanwagen(s) (Antwerp City Observer)  
Referentienummer:   GAPA-20211021 – Scanwagens (ANPR en ACO) – Europees-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72212328
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van onderhavige opdracht is een raamovereenkomst voor de levering, de installatie en het onderhoud van ANPR scanwagens en multifunctionele scanwagen(s) (Antwerp City Observer). Voor een gedetailleerde beschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de gepubliceerde selectieleidraad.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
996169.24  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Levering, installatie en onderhoud van ANPR scanwagens  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Perceel 1 heeft betrekking op de levering, de installatie en het onderhoud van ANPR scanwagens. Voor uitgebreide beschrijving van de opdracht in dit perceel verwijzen we naar de selectieleidraad.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Levering, installatie en onderhoud van (een) multifunctionele scanwagen(s) en bijhorende software  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2 heeft betrekking op de levering, de installatie en het onderhoud van (een) multifunctionele scanwagen(s) en bijhorende software. Voor uitgebreide beschrijving van de opdracht in dit perceel verwijzen we naar de selectieleidraad.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 213-562376

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Levering, installatie en onderhoud van ANPR-scanwagen(s)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Rauwers Controle NV
Nationaal identificatienummer:   BE0400.438.863
Postadres:   F.J. Navezstraat 78-86, BE- 1000  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De voorliggende publicatie betreft de aankondiging van de gunning van perceel 1.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]