Nmbs, Directie Stations – District Noord

Catégorie : Attribution | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Nmbs, Directie Stations – District Noord | Gent-Sint-Pieters: Bouwen Depot en inrichting kleedkamers
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS, Directie Stations – District Noord
Postadres :  Frankrijkstraat 91, BE- 1070  Brussel
Tel:   +322 5263874
E-mail:   contract.management.noord@belgiantrain.be
Internetadres(sen):   www.nmbs.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458937

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gent-Sint-Pieters: Bouwen Depot en inrichting kleedkamers  
Referentienummer:   B-ST.N-60/52/63/22/0000902-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit twee deelprojecten:
• het inrichten van de kelderruimte van het station Gent-Sint-Pieters met kleedruimtes, een bureau en magazijn.
• Het bouwen van een depot op de gelijkvloerse verdieping van het station Gent-Sint-Pieters, tussen de toegangstrappen van de sporen 12/11 en 10/9. Dit depot bestaat uit verpozingsruimte, bureau’s, vergaderzalen, …
Deze twee deelprojecten worden als één geheel behandeld.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gent-Sint-Pieters
II.2.4. Beschrijving
Bouwen Depot en inrichting klaadkamers  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van state
Wetenschapstraat 33,  BE  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
1040,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22