Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w.

Catégorie : Attribution | Date de publication: 17/03/2023

DETAIL

Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w. | Raamovereenkomst voor de levering van Abirateron
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres :  Kroonveldlaan 50, BE- 9200  Dendermonde
Contactpersoon:  De heer Dirk Raemaekers
Tel:   +32 52252733
Fax:   +32 52252871
E-mail:   dirk.raemaekers@azsintblasius.be
Internetadres(sen):   www.azsintblasius.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van Abirateron  
Referentienummer:   2022/527
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33690000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6240000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Levering van medicatie:   Abirateron 500 mg   Afname in 2020 AZ Sint-Blasius: 15.120 stuks + Vitaz: 15.000 stuks   De op het ogenblik van de gunning overeengekomen verpakking mag naar vorm en inhoud niet gewijzigd worden, tenzij na onderling overleg en akkoord.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 241-696484

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Raamovereenkomst voor de levering van Abirateron

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Accord Healthcare BV
Postadres:   Louizalaan 231, BE- 1050  Brussel
Tel:   +32 468476856
E-mail:   marleen_sevens@accord-healthcare.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
Justitieplein 1,  BE- 9200  Dendermonde
Tel:   +32 52260711

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-15

Scroll to Top