Onze-lieve-vrouwziekenhuis V.z.w. (met Campussen Te Aalst, Asse En Ninove)

Catégorie : Attribution | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

Onze-lieve-vrouwziekenhuis V.z.w. (met Campussen Te Aalst, Asse En Ninove) | Aankoop, levering en installatie van een massaspectrometer, type MALDI-TOF, bestemd voor labo microbiologie.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres :  Moorselbaan 164, BE- 9300  Aalst
Contactpersoon:  Mevrouw Charlotte Bontinck
Tel:   +32 53728746
Fax:   +32 53724586
E-mail:   charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Internetadres(sen):   www.olvz.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop, levering en installatie van een massaspectrometer, type MALDI-TOF, bestemd voor labo microbiologie.  
Referentienummer:   2021/LABO/033
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38433100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
362428.82  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat aankoop, levering en installatie van een systeem voor identificatie van micro-organismen o.b.v. MALDI-TOF (Matrix-Assisted-Laser- Desorption-Ionisation Time-of- Flight) massaspectrometrie, bestemd voor klinisch gebruik en inclusief alle hiervoor noodzakelijke opleidingen, alle toestelgebonden reagentia en verbruiksgoederen, eventuele toebehoren alsook een (all-in) onderhoudscontract.   Het betreft een raamovereenkomst met één ondernemer (alle voorwaarden gekend).  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 223-586495

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Aankoop, levering en installatie van een massaspectrometer, type MALDI-TOF, bestemd voor labo microbiologie.

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BRUKER BELGIUM SA
Postadres:   Kartuizerweg 3B, BE- 2550  Kontich
Tel:   +32 27267626
Fax:   +32 27268282
E-mail:   frank.aerts@bruker.com
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.bruker.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Justitieplein 1,  BE- 9200  Dendermonde
Tel:   +32 52260711

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]