Marché Public

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Catégorie : Attribution | Date de publication: 18/09/2019

DETAIL

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij | Sorteeranalyse huisvuil 2019-2020 N° 528295
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15284511
E-mail: joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352686

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sorteeranalyse huisvuil 2019-2020 
Referentienummer: OVAM-6754-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is de sorteeranalyse van het huisvuil bij 2000 gezinnen tijdens 4 seizoenen in 2019 (zomer en herfst) en 2020 (winter en lente) en een eraan gekoppeld onderzoek naar voedselverlies.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
481674.38 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is de sorteeranalyse van het huisvuil bij 2000 gezinnen tijdens 4 seizoenen in 2019 (zomer en herfst) en 2020 (winter en lente) en een eraan gekoppeld onderzoek naar voedselverlies. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 082-195803

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Organic Waste Systems nv
Postadres: Dok Noord 5,BE-9000 Gent
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Gelet op de complexiteit van de opdracht en de invoering van het elektronische indienen van offertes heeft de OVAM beslist om een informatiesessie te houden ten behoeve van de inschrijvers.Deze informatiesessie zal doorgaan op 11 april 2019 om 14u in de gebouwen van OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top