Pidpa

Catégorie : Attribution | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Pidpa | Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Pidpa
Postadres :  Desguinlei 246, BE- 2018  Antwerpen
Contactpersoon:  De heer Kobe Cornelis
Tel:   +32 32168893
Fax:   +32 32606003
E-mail:   overheidsopdrachten@pidpa.be
Internetadres(sen):   https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement  
Referentienummer:   C-21-094
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72260000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1290650.64  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
II.2.4. Beschrijving
Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2014/25/EU:
De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
geen mededinging om technische redenen.
Verklaring:
zie bestek

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS BELGIUM INC
Postadres:   Romeinsesteenweg 468, BE- 1853  GRIMBERGEN
E-mail:   kevin.meeus@insight.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Opmerkingen over de gunningscriteria: Zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top