Provincie Oost-vlaanderen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 07/12/2022

DETAIL

Provincie Oost-vlaanderen | DIENSTENCONTRACT: “SCHOONMAKEN VAN DE SPORTHAL, CAFETARIA EN KLASLOKALEN RICHTPUNT GENT ABDISSTRAAT”
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres :  Gouvernementstraat 1, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Koen Devos
Tel:   +32 92678347
E-mail:   koen.devos@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.oost-vlaanderen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466500

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DIENSTENCONTRACT: “SCHOONMAKEN VAN DE SPORTHAL, CAFETARIA EN KLASLOKALEN RICHTPUNT GENT ABDISSTRAAT”  
Referentienummer:   Oost-Vlaanderen-2022-1360-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90919300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze diensten: Schoonmaken van de sporthal, cafetaria en klaslokalen Richtpunt Gent Abdisstraat: 01/09/2022 – 31/08/2027.
Plaatsen van dienstverlening: Richtpunt campus Gent – Abdisstraat, Abdisstraat 56 te 9000 Gent
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Richtpunt Gent Abdisstraat
II.2.4. Beschrijving
Schoonmaken van de sporthal, cafetaria en klaslokalen Richtpunt Gent Abdisstraat: 01/09/2022 – 31/08/2027.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 063-166169

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Cleaning Masters
Nationaal identificatienummer:   0435.474.471
Postadres:   Westkaai 11, BE- 2170  Antwerpen
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-05

Scroll to Top