Sint-dimpna Ziekenhuis Geel

Catégorie : Attribution | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

Sint-dimpna Ziekenhuis Geel | Erythrocyte stimulating agent
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel
Postadres :  JB Stessensstraat 2,, BE- 2440  Geel
Tel:   +32 014577238
E-mail:   bavo.vanderfeesten@ziekenhuisgeel.be
Internetadres(sen):   www.ziekenhuisgeel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453584

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Erythrocyte stimulating agent  
Referentienummer:   AZ Sint-Dimpna-2021/065-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33600000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Erythrocyte stimulating agent
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
651493.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Langwerkende ESA – oncologie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering langwerkende ESA – oncologie  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Langwerkende ESA – nefrologie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering langwerkende ESA – oncologie  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Kortwerkende ESA – oncologie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering kortwerkende ESA – oncologie  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Kortwerkende ESA – nefrologie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering kortwerkende ESA – nefrologie  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 196-508285

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Langwerkende Erythropoiese stimulating agent – oncologie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Amgen NV, BE  diegem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Langwerkende Erythropoiese stimulating agent – oncologie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Amgen, BE  Diegem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Kortwerkende Erythropoiese stimulating agent- oncologie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Janssen cilag, BE  beerse
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  Kortwerkende Erythropoiese stimulating agent – nefrologie”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Amgen, BE  Diegem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top