Sint-dimpna Ziekenhuis Geel

Catégorie : Attribution | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

Sint-dimpna Ziekenhuis Geel | IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel
Postadres :  JB Stessensstraat 2,, BE- 2440  Geel
Tel:   +32 473590240
E-mail:   annelies.dirkx@azr.be
Internetadres(sen):   www.ziekenhuisgeel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453588

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  
Referentienummer:   AZ Sint-Dimpna-IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33123000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5358315.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 1: BALLON EXPANDEERBARE NIET-BEKLEDE STENT VOOR ILLIACAAL GEBRUIK (COBALT-CHROMIUM) 0,035″  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   2

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 2: BALLON EXPANDEERBARE STENT COBALT CHROMIUM 0,014”  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   3

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 3: DRUG ELUTING BALLON EXPANDEERBARE STENTS (BTK)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   4

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 4: DRUG ELUTING ZELF-EXPANDEERBARE STENTS GEBRUIK IN AFS  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   5

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 5: ZELF-EXPANDEERBARE NIET-BEKLEDE STENTS VOOR ILLIACAAL GEBRUIK 0,035  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   6

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 6: ZELF-EXPANDEERBARE NIET-BEKLEDE NITINOL STENTS 0,035″ (FEM/POP)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   7

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 7: ZELF-EXPANDEERBARE STENTS VOOR POP GEBRUIK <= AAN 5 FRENCH  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   8

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 8: ZELF-EXPANDEERBARE STENTS VOOR POP GEBRUIK EN EXTRA RADIAIRE KRACHT <= AAN 6 FRENCH  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   9

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 9: ZELF-EXPANDEERBARE STENTS ( 0,018″) SYSTEEM FEM/POP 4 FRENCH COMPATIBEL MET 4 FRENCH SHEATH ACCESS SITE DIAMETER.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   10

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 10: VENEUZE STENTS, ZELF-EXPANDEERBAAR  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   11

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 11: POP/TIBIAL ARTERIES ZELF EXPANDEERBARE STENTS  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   12

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 12: ILLIAC. ZELF-EXPANDEERBARE BEKLEDE STENTS  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   13

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 13: FEM/POP. ZELF-EXPANDEERBARE BEKLEDE STENTS  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   14

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 14: BALLON EXPANDEERBARE BEKLEDE STENTS  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   15

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 15: POBA BALLON 0,035″ OTW  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   16

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 16: POBA BALLON 0,018″ OTW  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   17

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 17: POBA BALLON 0,014′” OTW  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   18

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 18: POBA MONORAIL 0,014″ ( RENALISBALLON)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   19

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 19: LARGE BALLON VOOR VENEUZE STENTINGEN  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   20

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 20: HIGH PRESSURE BALLON MINIMUM 20 ATM  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   21

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 21: DCB BALLON 0,035″ OTW  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   22

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 22: DCB BALLON 0,018″ OTW  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   23

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 23: DCB BALLON 0,014″ OTW  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   24

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 24: EMBOLISATIEMATERIAAL  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   25

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 25: VAATPROTHESE  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   26

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 26: GUIDEWIRES  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   27

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 27: FIBERKITS  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

Lot   28

II.2.1. Benaming
PERCEEL NR. 28: CLOSURE DEVICE  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
IMPLANTATEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN VOOR VAATHEELKUNDE  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 198-515946

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Ballonexpandeerbare niet-beklede stent voor illiacaal gebruik (cobalt-chromium) 0,035

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Biotronic, BE  Vilvoorde
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Ivascular, ES  barcelona
NUTS-code:   ES51
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Ballon expandeerbare stent cobalt chromium 0,014”)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott, BE  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Biotronic, BE  Vilvoorde
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Drug eluting ballonexpandeerbare stents (BTK))

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   iVascular SLU
Postadres:   Cami De Can Ubach nr 11, ES- 08620  Sant Vicend Deis Horts Barcelona
NUTS-code:   ES511
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  “Drug eluting zelf-expandeerbare stents gebruik in AFS”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Boston Scientific
Postadres:   Lambroekstraat 5D, BE  Diegem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5:  Zelf-expandeerbare niet-beklede stents voor illiacaal gebruik 0,035

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bard Benelux
Postadres:   Hagelberg 2, BE  Olen
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Biotronik
Postadres:   Medialaan 36, BE  Vilvoorde
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   6:  “Zelf-expandeerbare niet-beklede nitinol stents 0,035″ (FEM/POP)”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   iVascular SLU
Postadres:   Cami De Can Ubach nr 11, ES- 08620  Sant Vicend Deis Horts Barcelona
NUTS-code:   ES511
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   7:  Zelf-expandeerbare stents voor poplitiaal gebruik en extra radiaire kracht < of = 5 french

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bard Benelux
Postadres:   Hagelberg 2, BE  Olen
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   9:  Zelf-expandeerbare stents ( 0,018″) systeem FEM/POP 4 french compatibel met 4 french sheat accesside diameter

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Biotronik
Postadres:   Medialaan 36, BE  Vilvoorde
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   10:  Veneuze stents, zelf expandeerbaar

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bard Benelux
Postadres:   Hagelberg 2, BE  Olen
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   MEDTRONIC BELGIUM
Postadres:   Burg. E. Demunterlaan 5, BE- 1090  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   11:  Tibial arteries zelf expandeerbare stents

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   12:  “Illiac Zelf-expandeerbare beklede stents”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bard Benelux
Postadres:   Hagelberg 2, BE  Olen
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   WL GORE & ASSOCIATES BV
Postadres:   Ringbaan oost 152 a, NL  Tilburg
NUTS-code:   NL411
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   13:  Fem/Pop Zelf-expandeerbare beklede stents

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bard Benelux
Postadres:   Hagelberg 2, BE- 2250  Olen
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   WL GORE & ASSOCIATES BV
Postadres:   Ringbaan oost 152 a, NL- 5013  Tilburg
NUTS-code:   NL41
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   14:  Ballon expandeerbare beklede stents

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bard Benelux
Postadres:   Hagelberg 2, BE- 2250  Olen
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   iVascular SLU
Postadres:   Cami De Can Ubach nr 11, ES- 08620  Sant Vicend Deis Horts Barcelona
NUTS-code:   ES51
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   15:  POBA ballon 0,035″ OTW

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Biotronik
Postadres:   Medialaan 36, BE  Vilvoorde
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   iVascular SLU
Postadres:   Cami De Can Ubach nr 11, ES- 08620  Sant Vicend Deis Horts Barcelona
NUTS-code:   ES51
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   16:  POBA ballon 0,018″ OTW

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE- 1935  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Biotronik
Postadres:   Medialaan 36, BE- 1800  Vilvoorde
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   17:  POBA ballon 0,014′” OTW

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE- 1935  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Biotronik
Postadres:   Medialaan 36, BE- 1800  Vilvoorde
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   18:  POBA monorail 0,014″ ( Renalisballon

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Abbott Medical Belgium
Postadres:   Da Vincilaan 11 F1, BE- 1935  Zaventem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bard Benelux
Postadres:   Hagelberg 2, BE- 2250  Olen
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   19:  Large ballon

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bard Benelux
Postadres:   Hagelberg 2, BE- 2250  Olen
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   20:  High pressure ballon minimum 20 ATM

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   MEDTRONIC BELGIUM
Postadres:   Burg. E. Demunterlaan 5, BE- 1090  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   21:  DCB Ballon 0,035″ OTW

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   iVascular SLU
Postadres:   Cami De Can Ubach nr 11, ES- 08620  Sant Vicend Deis Horts Barcelona
NUTS-code:   ES51
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   MEDTRONIC BELGIUM
Postadres:   Burg. E. Demunterlaan 5, BE- 1090  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   22:  “DCB ballon 0,018″ OTW”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   iVascular SLU
Postadres:   Cami De Can Ubach nr 11, ES- 08620  Sant Vicend Deis Horts Barcelona
NUTS-code:   ES51
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   23:  DCB ballon op 0.014

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   iVascular SLU
Postadres:   Cami De Can Ubach nr 11, ES- 08620  Sant Vicend Deis Horts Barcelona
NUTS-code:   ES51
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   27:  Fiberkits

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   DUO-MED INSTRUMENTS NV
Postadres:   Berkenlaan 53, BE- 1840  Londerzeel
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]