Marché Public

SINT-NIKLAAS

Catégorie : Attribution | Date de publication: 05/01/2020

DETAIL

SINT-NIKLAAS | Beheer openbaar domein Sinaai en onderhoud groenzones Sint-Niklaas door derden. N° 500076
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Niklaas
Postadres: Grote Markt 1,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Carine Quintelier
Tel: +32 37783556
E-mail: carine.quintelier@sint-niklaas.be
Internetadres(sen): https://www.sint-niklaas.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362489

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beheer openbaar domein Sinaai en onderhoud groenzones Sint-Niklaas door derden. 
Referentienummer: Sint-Niklaas-2019-073/OVA/B-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft enerzijds het beheer van het openbaar domein van de stad Sint-Niklaas in deelgemeente Sinaai, en anderzijds het onderhoud van groenzones op afroep over het gehele grondgebied van Sint-Niklaas.
De uitvoering gebeurt op afroep binnen een vooraf vermelde periode.
Plaats van dienstverlening: grondgebied Sint-Niklaas
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
595041.32 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Groenonderhoud in centrum Sinaai 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas – deelgemeente Sinaai
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van groenonderhoud in het centrum van Sinaai door derden 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Groenonderhoud Woonzone/dorpslus Sinaai 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas – deelgemeente Sinaai
II.2.4. Beschrijving
Toelichting: De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van groenonderhoud in de woonzone/dorpslus van Sinaai door derden. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Groenonderhoud landelijk gebied Sinaai 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas – deelgemeente Sinaai
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van groenonderhoud in het landelijk gebied van Sinaai door derden 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Groenonderhoud sportterreinen Sinaai 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas – deelgemeente Sinaai
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van groenonderhoud aan de sportterreinen van Sinaai door derden 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Groenonderhoud begraafplaatsen Sinaai 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas – deelgemeente Sinaai
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van groenonderhoud op de begraafplaatsen van Sinaai door derden 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Onderhoud trage wegen Sinaai 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas – deelgemeente Sinaai
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van onderhoud van trage wegen in Sinaai door derden 

Lot 7

II.2.1. Benaming
onderhoud van verhardingen op afroep (alle gebieden) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van onderhoud van verhardingen door derden op het grondgebied Sint-Niklaas 

Lot 8

II.2.1. Benaming
Diverse onderhoudswerken op afroep 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van diverse onderhoudswerken door derden op het grondgebied Sint-Niklaas 

Lot 9

II.2.1. Benaming
Werken in het kader van natuurbeheer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van onderhoudswerken in het kader van natuurbeheer door derden op het grondgebied van Sint-Niklaas 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 169-413435

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Onderhoud van verhardingen op afroep (alle gebieden)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Wase Werkplaats vzw
Nationaal identificatienummer: 0406769993
Postadres: Kapelanielaan 20,BE-9140 Temse
E-mail: jurgen.boel@w-green.be
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Diverse onderhoudswerken op afroep (alle gebieden)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Wase Werkplaats vzw
Nationaal identificatienummer: 0406769993
Postadres: Kapelanielaan 20,BE-9140 Temse
E-mail: jurgen.boel@w-green.be
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Werken in het kader van natuurbeheer (alle gebieden)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Wase Werkplaats vzw
Nationaal identificatienummer: 0406769993
Postadres: Kapelanielaan 20,BE-9140 Temse
E-mail: jurgen.boel@w-green.be
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-03

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top