Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek

Catégorie : Attribution | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek | Slopen van bestaand gebouw + nieuwbouw van 39 appartementen met ondergrondse parking N° 510418
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres: heilig hartlaan 54,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53771518
E-mail: eddy.devlieger@shmdenderstreek.be
Internetadres(sen): www.shm-denderstreek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338408

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Slopen van bestaand gebouw + nieuwbouw van 39 appartementen met ondergrondse parking 
Referentienummer: SHM Denderstreek-2016/0079/02-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Slopen van bestaand gebouw + nieuwbouw van 39 appartementen met ondergrondse parking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Oosterzele
II.2.4. Beschrijving
Slopen van bestaand gebouw + nieuwbouw van 39 appartementen met ondergrondse parking 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE-9200 dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg, BE-9200 dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
rechtbank eerste aanleg, BE-9200 dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]