Marché Public

STAD BERINGEN

Catégorie : Attribution | Date de publication: 21/12/2019

DETAIL

STAD BERINGEN | Herinrichting Markt Beringen N° 540887
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Beringen
Postadres: Mijnschoolstraat 88,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: Mevrouw Nicole Geuens
Tel: +32 11430254
Fax: +32 11434658
E-mail: nicole.geuens@beringen.be
Internetadres(sen): www.beringen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Markt Beringen 
Referentienummer: BE0115000366
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5855767.12 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Markt, 3580
II.2.4. Beschrijving
– Opbraak bestaande riolering – aanleg van nieuwe gescheiden riolering op grote dieptes (tot 5 m onder maaiveld), met bijhorende speciale putten en andere bijzondere technieken zoals grindpalen,grondverbetering etc. – werken in smalle straten + centrumgebied met bijhorende faseringen en bijzonderheden zoals bereikbaarheid handelaars – aanleg van nieuw marktplein met variërende hoogtes – uitvoeren van bestrating in Portugese graniet – uitvoeren van allerhande keeruren – toepassing van allerhande straatmeubilair en andere elementen in verschillende materialen zoals CorTen staal, gepoedercoat staal etc. – coördinatie met werven in uitvoering van PPS the College – Verplanten van bestaande bomen en aanleg specifieke groenvoorzieningen zoals 2de maaiveld, boombunkers,etc. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 156-384302

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Herinrichting Markt Beringen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: DCA
Postadres: Lilsedijk 50,BE-2340 Beerse
Tel: +32 14622211
E-mail: info@DCA.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-19

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top